§ 1.

Ejerlaugets navn er Ejerlauget Ellebækområdet 1, og dets hjemsted er Holstebro.

§ 2.

Ejerlauget omfatter samtlige ejendomme på Lange Müllers Vej, Kuhlausvej, Bachsvej og Hartmannsvej samt ejendomme med lige numre på Laubsvej, ulige numre på Griegsvej og ulige numre på H.C. Lumbyes Vej. 

§ 3.

I henhold til deklarationer tinglyst den 20. februar 1973 og 16. oktober 1973 påhviler det de til enhver tid værende ejere af de i § 2 nævnte ejendomme at være medlem af ejerlauget, samt at overholde de til enhver tid værende vedtægter for dette. 

§ 4.

I henhold til nævnte tinglyste deklaration er det ejerlaugets formål at tage skøde på de i området udlagte private veje, stier, pladser og fællesarealer i henhold til vedlagte tegning, at drage omsorg for vedligeholdelse og renholdelse af disse arealer og af de i det af ejerlauget etablerede fællesanlæg, at varetage de anliggender, der i henhold til nævnte deklaration er betegnet som fællesanliggender. Endvidere er det ejerlaugets formål at varetage sådanne opgaver, som i medfør af generalforsamlingsbeslutning vil være at varetage som fællesanliggender samt i øvrigt at repræsentere området udadtil.

Til opfyldelse af ejerlaugets forpligtelser med hensyn til vedligeholdelse af de i området udlagte private veje og stier, jfr. ovenfor, henlægges hvert år et beløb svarende til mindst 75% af overskuddet. Beløbets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, jfr. § 9. De således henlagte beløb må alene anvendes til det henlagte formål, medmindre der på en generalforsamling med mindst 3/4 af de afgivne stemmer bestemmes andet med hensyn til de henlagte beløbs anvendelser. En sådan beslutning kan alene træffes, hvis forslag herom særskilt har været optaget på den udsendte dagsorden med angivelse af, hvor stort et beløb der foreslås frigivet af det henlagte beløb – og til hvilke formål. 

§ 5. 

Ejerlauget skal påse, at deklarationens og vedtægtens bestemmelser overholdes, og ved forsømmelighed fra en ejers side er ejerlauget påtaleberettiget, som omhandlet i deklarationens §§ 10 og 6. 

§ 6.

Medlemmer af ejerlauget er de til enhver tid værende ejere af de forannævnte ejendomme.
Hver parcel har én stemme og kun én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kræver fremmøde på generalforsamlingen.
Uanset om nogen af ejendommene måtte være i sameje mellem to og flere personer, kan der kun udøves én stemme pr. ejendom. Stemme kan udøves af den i tingbogen anførte ejer eller dennes ægtefælle. Endvidere har beboere af fremlejede ejendomme stemmeret, såfremt ejeren har givet skriftlig fuldmagt hertil. 

§ 7.

Ejerlaugets højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i tidsrummet 1. – 15. marts.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når denne er lovlig varslet. Alle sager afgøres ved simpel stemmeflertal. Vedtægtsændringer skal dog altid godkendes af Holstebro byråd. 

§ 8.

Dato for generalforsamlingen meddeles senest ved udgangen af uge 2.
Til den ordinære generalforsamling skal skriftlig indkaldelse finde sted med mindst 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden og budgetforslag samt det reviderede regnskab. Indkaldelse udsendes til samtlige medlemmer af ejerlauget. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen og rundsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 9.

På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles: (rækkefølgen kan ændres i indkaldelsen til generalforsamlingen):

  • Valg af dirigent, jfr. § 11.
  • Beretning om ejerlaugets virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling.
  • Indkomne forslag, jfr. § 8.
  • Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • Fastsættelse af hvor stort et beløb, der skal hensættes til vedligeholdelse af veje og stier, jfr. § 4.
  • Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter, jfr. § 13.
  • Valg af én revisor og én suppleant. jfr. § 14.
  • Eventuelt. 

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen forlanger det med forslag til dagsorden. Efter modtagelse af begæring om generalforsamling med mindst 8 dages og højst 16 dages varsel. 

§ 11.

Forhandling på samtlige generalforsamlinger ledes af en dirigent, som skal vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. 

§ 12.

Over forhandlingerne på samtlige generalforsamlinger føres en forhandlingsprotokol, som skal underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 

§ 13.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formand samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

Det første år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. Derefter afgår efter tur 3/2 medlemmer hvert år. Således at der på lige årstal afgår 3 medlemmer og på ulige årstal 2 medlemmer. Afgang bestemmes første gang ved lodtrækning.
Ved bestyrelsesvalget har hvert medlem én stemme for hver, der skal vælges. Der kan kun afgives én stemme for hver kandidat.

Valgt til bestyrelsen er de, der har opnået flest stemmer. De ikke valgte kandidater er suppleanter i rækkefølge efter stemmeflertal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Er der ikke nok suppleanter efter valg til bestyrelsen vælges suppleant(er), så der er to suppleanter. Suppleanter er valgt for en etårig periode. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 

§ 14.

Generalforsamling vælger hvert år 1 revisor for en toårig periode. Der vælges hvert år 1 revisorsuppleant for en etårig periode.
Der skal endvidere antages en registreret eller statsautoriseret revisor. 

§ 15.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

§ 16.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, der dog skal godkendes af byrådet. 

§ 17.

Bestyrelsesmøde afholdes når formanden ønsker det, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Indkaldelse, der tillige skal indeholde dagsorden for mødet, skal ske i henhold til forretningsordenen. Formanden eller i dennes forfald næstformanden, har forsæde i bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun træffe gyldige beslutninger, når mindst 3, heraf skal den ene være formanden eller næstformanden, er til stede, og samtlige har været indvarslet rettidigt. Den samlede bestyrelse er til enhver tid ansvarlig for ejerlaugets midler.

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at ejerlaugets påhvilende pligter opfyldes.
Det på bestyrelsesmødet passerede indføres af sekretæren i forhandlingsprotokollen, som ved mødets afslutning underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Medlemmerne har ret til at gøre sig bekendt med, hvad der foregår på ejerlaugets bestyrelsesmøder. Dersom et flertal af bestyrelsen skønner, at et eller flere af de behandlede emner har almen og vital interesse, skal bestyrelsen sørge for at give medlemmerne underretning om det forhandlede, senest 14 dage efter det afholdte bestyrelsesmøde. 

§ 18.

Ejerlauget forpligtes ved formanden, eller næstformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån skal tillige forinden godkendes af generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke erhvervelse af de fællesarealer, som er nævnt i nærværende vedtægters §4.

Optagelse af lån kan alene ske, når det er optaget som et punkt på den udsendte dagsorden, og det på generalforsamlingen godkendes med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved optagelse af lån hæfter primært foreningen, subsidiært medlemmerne, for gælden. Den subsidiære hæftelse for medlemmerne er personlig og pro rata. At hæftelsen er pro rata betyder, at det enkelte medlem alene hæfter for en del af gælden i forhold til det samlede antal medlemmer (376 i alt) svarende til 1:376.

§ 19.

Til varetagelse af særlige arbejdsopgaver kan bestyrelsen eller generalforsamlingen nedsætte et udvalg. Et sådant udvalg kan kun behandle de det tillagte opgaver og kan ikke uden generalforsamlingens godkendelse forpligte ejerlauget. 

§ 20.

Generalforsamlingen fastsætter et helårligt bidrag til bestridelse af ejerlaugets driftsudgifter, således at disse deles med lige store anparter pr. selvstændig beboelse. Bidraget erlægges forud og forfalder den 1. maj med sidste rettidige indbetaling i forfaldsmåneden. Er bidraget ikke indgået i forfaldsmåneden, overdrages det uden videre varsel til inkasso. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. 

§ 21.

Betaling for ejerlauget foretages på NET-Bank under forudsætning af, at betalingen først foretages, når den er godkendt af både kasserer og formand. Kassereren afleverer årsregnskabet til revisoren senest den 1. februar og skal efter anmodning besvare revisorernes mulige spørgsmål og indvendinger herimod. Ejerlaugets formue kan anbringes i børsnoterede obligationer eller andre tilsvarende sikre papirer. 

§ 22.

Revisorerne gennemgår kritisk kassererens regnskab med bilag, og påser herunder om det godkendte budget er overholdt og tilstiller formanden det reviderede regnskab senest 10 dage efter modtagelsen. Regnskabet skal være afleveret senest den 10. februar og skal udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

§ 23.

Generalforsamlingen kan vedtage ordensforskrifter for kvarteret. Sådanne ordensforskrifter skal godkendes af byrådet. 

§ 24.

Generalforsamlingen kan vedtage, at ejerlauget kan indgå i samarbejde med omliggende ejerlaug til løsning af fælles opgaver. Sådanne samarbejdsaftaler skal godkendes af byrådet. 

§ 25

Ved forslag om ejerlaugets eventuelle opløsning skal der forhandles som ved vedtægtsændringer, jfr. §7. En eventuel formue anvendes til et formål, der kan godkendes af Holstebro byråd efter indstilling fra generalforsamlingen. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 8. marts 2022