Byplanvedtægt nr. 33

I Byplanvedtægten og deklarationerne kan du læse bestemmelserne for placering af boliger, veje, stier, grønne områder og regler for bygningshøjder, bygningstæthed m.v. for byggerier i området. Du kan desuden læse, at alle ejendomsejere i området skal være medlem af ejerlauget.

Lokalplan nr. 160

I lokalplanen kan du læse bestemmelserne for placering af boliger, veje, stier, grønne områder og regler for bygningshøjder, bygningstæthed m.v. for byggerier for den del af Bachsvej, der ligger ud mod Beethovensvej.

Regulativer

Her kan du læse om, at grundejere, hvis ejendom støder op til et offentligt vejareal, er ansvarlige for snerydning, glatførebekæmpelse. Som grundejer har du en tilsvarende forpligtigelse for renholdelse og ukrudsbekæmpelse på fortove og stier, hvor der overvejende er gående færdsel.